Keskkonnaministeeriumi selgitus metsaseaduse rakendamiseks

Metsaseaduse § 41 lõike 14 kehtiva sõnastuse kohaselt võib metsaomanik metsateatist esitamata või metsaressursi arvestuse riiklikus registris registreerimata raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas. 

Sätte tõlgendamisel on kaks lähenemist:
1. Raiete tegemisel tuleb arvestada kõiki metsaseadusega sätestatud tingimusi;
2. Raiet võib teha ilma §-des 28–33 sätestatud tingimusi arvestama. 
 
Teisena toodud laiem lähenemine tugineb seletuskirjas toodud selgitusele: „Muudatusega viiakse ellu metsanduse arengukavas ette nähtud „väikeomandi metsakasutuspiirangute vähendamine, vabastades kuni viie hektari suurusega metsamaa kinnistute füüsilisest isikust omanikud inventeerimisandmete esitamise kohustusest ning metsaomanikud, kes raiuvad aastas alla 20 m³ metsa, raieliikide määramisest“.
 
Ühtlustamaks praktikat metsaseaduse § 41 lõike 14 rakendamisel, anname alljärgnevalt Keskkonnaministeeriumi seisukoha sätte tõlgendamiseks. 
 
Leiame, et viidatud sätte tekst ei sisalda ühtegi erandit selle kohta, et siia ei laiene ülejäänud raiete kohta kehtivad üldreeglid. Ka ei ole raieid reguleerivates paragrahvides viidet selle kohta, et need tingimused ei kehti juhul, kui raiet tehakse metsaseaduse § 41 lõikes 14 sätestatud võimalust kasutades. Eeltoodut arvestades tuleb metsaseaduse § 41 lõike 14 alusel metsas raiet tehes järgida kõiki teisi raieid reguleerivaid sätteid (metsaseaduse § 28–33). 
 
Nimetatud lähenemist toetab ka sätte asukoht – säte paikneb metsateatise paragrahvis, mis reguleerib üksnes metsateatise ja selle esitamise, menetlemise ja tagastamisega seonduvat. Sealhulgas on selles paragrahvis reguleeritud ka juhud, kus riik võimaldab metsaomanikul registreerida metsateatis ilma eraldi menetlust läbimata (lg 13¹) või ei pea vajalikuks üldse nõuda metsateatise esitamist (lg 14). Tegemist on üksnes metsateatise esitamist reguleerivate sätetega, mis ei  anna alust eirata ülejäänud metsaseaduse regulatsiooni. 
 
Tänaseks on selgunud, et eelkirjeldatud n-ö laiem tõlgendamine on  toonud kaasa metsaseaduse § 41 lõikes 14 antud õiguse vääriti kasutamist. Kuivõrd laiemat tõlgendamist ei toeta ka seaduse tekst ja sätte asukoht, palume edaspidi metsaseaduse § 41 lõike 14 tõlgendamisel/rakendamisel lähtuda eespool toodud tõlgendusest, mille kohaselt tuleb ka selle sätte alusel raie tegemisel arvestada ülejäänud metsaseaduse regulatsiooniga.
 
Selleks, et tagada ka arengukavaga seatud eesmärkide täitmine, peame oluliseks edaspidi täiendavalt analüüsida kehtiva metsaseaduse § 41 lõike 14 rakendamise praktikat ning kaaluda ka seaduse muutmise vajadust.
 
 
Lugupidamisega,
 
Marku Lamp
Asekantsler