Nõustamistoetused ning metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise taotlused

Uus siseriiklike toetuste määrus jõustus 20.04.2014. Uue määruse tekstiga saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/117042014009.

EMK nõukogu kinnitas esimesel poolaastal toimuvate taotlusvoorude kuupäevad ja eelarved:

  • erametsaomanike nõustamise toetus – iga kuu 20. kuupäev (2014.aasta eelarve 500 000 eurot)
  • erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus – 20. mai 2014 (eelarve 200 000 eurot);
  • pärandkultuuri säilitamise toetus – 30. juuni 2014 (eelarve 20 000 eurot);
  • metsa uuendamise toetus – 15. juuli 2014 (eelarve 600 000 eurot). 

Sellega seonduvalt on alates 2. maist on võimalik esitada e-PRIA kaudu nõustamistoetuse ning metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise taotlusi. Kui kavade toetuse puhul e-PRIA kaudu taotlust täites sisulisi muudatusi ei ole, siis nõustamise puhul peaks edaspidi silmas pidama järgmisi muudatusi:
Uue määruse jõustumisega muutusid nõustamise toetuse tingimused.
Vastavalt määruse § 8 lg 10 on nõustamistoetuse saamiseks abikõlblikud ka taotluse esitamise tähtpäevale eelneva aasta jooksul osutatud nõuandeteenuse kulud vastavalt teenuse osutamise ajal kehtinud toetuse määrusele.
See tähendab, et kui nõustamine toimus enne 20.04.2014, siis nõustamistoetust saab taotleda vastavalt eelmise määruse tingimustele.
E-PRIAs on käesoleval aastal järgmised kululiigid:

  • Lihtsustatud nõustamine
  • Individuaalnõustamine (vana määrus)
  • Individuaalnõustamine_MÜ liige
  • Individuaalnõustamine_erametsaomanik

Lihtsustatud nõustamise täitmisel muudatusi ei ole. Kui nõuande liigiks on individuaalnõustamine ja see on toimunud enne 20.04.2014, tuleb valida kululiigiks ’Individuaalnõustamine (vana määrus)’. Kui individuaalnõustamine on toimunud 20.04.2014 või hiljem ja nõustatud metsaomanik kuulub metsaühistusse, tuleb valida ’Individuaalnõustamine_MÜ liige’ ning kui ei kuulu metsaühistusse, siis ’Individuaalnõustamine_erametsaomanik’.

Metsaühistusse kuuluva metsaomaniku individuaalnõustamise toetuse määr on 100%, samas kui mitteliikmele on see 70%.

Lugupidamisega

Kaiko Kell
SA Erametsakeskus
tel. 6836067