Reinsalu: omanikud peavad saama trasside eest õiglast hüvitust - Justiitsministeeriumi pressiteade

Hea Eesti Erametsaliidu liige

29.04.2015 saatsime Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu ja Talumiskohustusega Omanike Liidu ühispöördumise, milles palusime justiitsministril täpsustada, milliseid tegevusi ja mis ajakavaga kavandatakse Justiitsministeeriumi poolt, et realiseerida koalitsioonikokkuleppe punktide 5.19 ja 5.20 alusel seatud eesmärgid ja kehtestada põhiseadusele vastavate talumistasude määramise metoodika. Ühtlasi palusime justiitsministril kaasata talumistasude määramise metoodika väljatöötamisse Eesti Omanike Keskliit, Eesti Erametsaliit ja Talumiskohustusega Omanike Liit. Pöördumises soovisime uuele valitsusele edu, tihedat koostööd omanike ühendustega ning konkreetseid samme põhiseaduse tagamisel! 30.04.2015 läks välja ka Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu ja Talumiskohustusega Omanike Liidu ühine pressiteade, milles juhime tähelepanu põhiseadusevastastele talumistasudele.

Täna toimus Justiitsministeeriumis kohtumine omanike esindusorganisatsioonide – Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu ja Talumisikohustusega Omanike Liidu esindajatega, kus arutasime tehnovõrkude talumistasude teemal. Meie eesmärk on, et õigusruumi muudetakse selliselt, et maaomanikele tekib õiguslik alus ja toimiv süsteem saada maal
tehnorajatiste talumise eest õiglast hüvitist. Eeltoodu võtab kokku Justiistministeeriumi pressiteade, mille Teile käesoleva kirjaga edastan.

Täname kõiki, kes on andnud oma panuse selle protsessi käigus maaomanike huvide kaitseks!

Lugupidamisega,

Liina Laineveer

Tegevdirektor

Eesti Erametsaliit

----------------

JUSTIITSMINISTEERIUM

17.08.2015

Reinsalu: omanikud peavad saama trasside eest õiglast hüvitust

Justiitsministeeriumis toimus täna kohtumine omanike esindajatega, et arutada tehnovõrkude talumistasude kehtestamise teemal ja leida kõigile osapooltele sobiv lahendus. Ministeerium asub välja töötama talumistasusid puudutavat lahendust.

„Seadus ütleb, et tehnorajatise omanik peab maksma maaomanikule, kelle kinnisasjal tehnorajatis asub, tasu. Nii kaua, kui seadusandja ei ole nn talumistasu suurusi kindlaks määranud, tuleb igal võrguomanikul endal välja töötada määrad, mida ta maaomanikule tasub. Küsimus ongi selles, milline on õiglane tasu,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsministri sõnul on konkreetsete talumistasude määra puudumine olnud pikemat aega probleemiks, millele on lahendust otsitud. „Tänasel kohtumisel leppisime kokku, et talumistasud tuleb kehtestada kõigile maaomanikele ühetaoliselt, olenemata maa omandamise viisist. Teiseks peab tasu sisaldama kahte elementi – maamaksu ning saamatajäänud tulu kompenseerimist mõistlikus ulatuses. Milline see ulatus täpselt olema saab, on veel vaja läbi mõelda,“märkis Reinsalu.

Kohtumisel räägiti ka sellest, et justiitsministeerium esitab septembris vabariigi valitsusele kinnitamiseks memorandumi, mille väljatöötamisse kaasatakse ka huvigrupid. Lisaks hakatakse välja töötama seadusemuudatust tehnovõrkudele talumistasude kehtestamiseks.

Samuti räägiti üürituru kitsaskohtadele lahenduse leidmisest ja lepiti kokku, et lähiajal toimub justiitsministeeriumis ümarlaud, kus seda teemat põhjalikumalt arutatakse.

Kohtumisel osalesid Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu ja Talumiskohustusega Omanike Liidu esindajad.

Lugupidamisega

Maria-Elisa Tuulik

Pressiesindaja

Justiitsministeerium